วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง


PAKCHONG COMMERCIAL AND TECHNOLOGICAL COLLEGE


ลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 Click
นักเรียน/นักศึกษาที่จบการศึกษาต้องทำการลงทะเบียนทุกคน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 (ทั้งรอบเช้า และรอบค่ำ)

เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. (จันทร์ - อาทิตย์)

หลักสูตร ปวช. (สาขาที่เปิดสอน)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า

 1  การบัญชี

 2  การตลาด

 3  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 4  การท่องเที่ยว

หลักสูตร ปวส. (สาขาที่เปิดสอน)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า

 1  การบัญชี

 2  การจัดการทั่วไป

 3  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

สมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

*สิ่งที่ต้องนำมาเพื่อใช้ในการสมัครเรียน มีดังนี้

1.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดา มารดา และผู้สมัคร)

2.สำเนาบัตรประชาชน (ของบิดา มารดา และผู้สมัคร)

3.ค่าสมัครเรียน 100.- บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

64 ถ.เทศบาล 29 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

โทร. 044-312021 โทรสาร 044-279916 เว็บไซต์ www.pcs.ac.th

Facebook Page: www.facebook.com/PCTCFans