ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

( เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป )

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบปกติ
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การท่องเที่ยว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ
การบัญชี
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบบ่าย
การจัดการทั่วไป

เอกสาร และสิ่งที่ต้องเตรียม

  1. หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1 หรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
  2. สำเนาทะเบียนบาน สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร และของบิดามารดา
  3. รูปถ่ายนักเรียน หรือนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  4. ค่าสมัครเรียน 100 บาท
สามารถรับเอกสารสมัครเรียนได้ที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2558

ขณะนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่องได้ทำการเปิดให้นักเรียน/นักศึกษาเข้าทำการกรองข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ job.pcs.ac.th

ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ขณะนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่องได้ทำการเปิดให้นักเรียน/นักศึกษาเข้าทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนได้ที่ assess.pcs.ac.th

ปรัชญาวิทยาลัย

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย

การจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพ สามารถนำไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้จริง

การจัดกิจกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เข้มแข็ง มีทักษะด้านการกีฬา มีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

การกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติของผู้เรียน มีผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแล ติดตามแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง สังคมและชุมชนอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กิริยามารยาท และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อัตลักษณ์ผู้เรียน

แต่งกายดี มีวินัย

นักเรียนหญิง ระดับชั้น ปวช.

นักเรียนชาย ระดับชั้น ปวช.

นักศึกษาหญิง ระดับชั้น ปวส.

นักเรียนชาย ระดับชั้น ปวส.

ชุดพละนักเรียน/นักศึกษาหญิง

ชุดพละนักเรียน/นักศึกษาชาย


ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ : 64 ถ.เทศบาล 29 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

แผนที่ : Google Map

(: 044-312021

โทรสาร : 044-279916

E-Mail : pcs@pcs.ac.th

Facebook : facebook.com/PCTCFans

Twitter : twitter.com/pctc_family